FASHION LIFESTYLE HEALTH&FITNESS 

The pain of discipline is nothing like the pain of disappointment

The pain of discipline is nothing like the pain of disappointment

IMG_7595

9 kg dumbbell in each hand: 15 reps 3 set on each leg

IMG_7557

Level 45: 20 reps 2 set and then Level 50: 15 reps 2 set

IMG_7578

Level 12,5: 15 reps 3 set on each leg

IMG_7602

Level 20: 10 reps 3 set on each leg

IMG_7576

10 kg: 10 reps 2 set and then 15 kg: 10 reps 2 set

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Read More »

The popular Levis vintage shorts

The popular Levis vintage shorts

wee BeFunky_null_3444.jpg

Buy Levis vintage shorts HERE

Många frågor kring mina Levis short har trillat in på senare tid så jag tänkte därför ägna ett inlägg åt dem. Dessa shorts är mina absoluta favoriter och var varit det nu 3 året i rad. Dem är sköna och extremt snygga! Jag föredrar den höga modellen framför den låga och på bilden är enbart dem mörk-blåa en låg modell. I den höga modellen bär jag storlek 27 och i den låga modellen bär jag storlek 26.  Beställer ni ett par och det visar sig att dem är antingen för stora eller för små så är det fri bytesrätt och dessutom är det fri frakt på alla ordrar!

//Many questions about my Levis short in my mailbox recently, so I thought I could write about it in a post. These shorts are my absolute favorites and has been that for three years in a row. They are comfortable and extremely good-looking! I prefer the high model in front of the low model and in the picture only those dark-blue are a low model. In the high model, I wear a size 27 and in the low model I wear size 26. If you order a couple and it turns out that they are either too big or too small, it’s free exchange  and it is also free shipping on all orders! You can change the language on the top of the website :*

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Read More »

In life, It’s all about the will.

In life, It’s all about the will.

10261694_10152379408284310_1166090838_n

Alla människor har mål i livet och för att man ska nå sina mål så krävs det att viljan finns där för att lyckas. Viljan blir en motivation, en positiv motivation som kommer att leda dig fram till mållinjen. Utan rätt motivation kan du att påbörja något, men du kommer tillslut tvinga dig själv till att kämpa och tyvärr kommer det inte gå hela vägen. Eftersom att träning idag är ett stort ämne och används betydligt mer än vad det gjorde för några år sedan kan vi ha det som ett exempel. Många människor börjar träna för att få den drömkroppen dem vill ha, och inte för att det är roligt. Som sagt är detta något om oftast håller någon vecka och tillslut ger man upp för att man tycker att det är jobbigt att regelbundet ta sig till gymmet och göra något man inte tycker är kul. Motivation enligt mig skapas alltså tillsammans med viljan och att göra någonting man tycker är kul. Det finns många sätt att träna på och här gäller det för var och en att testa sig fram tills man hittar någon man tycker är kul. Jag exempelvis är en människa som gillar att variera och inte göra samma sak hela tiden. I början av min s.k. träningsresa älskade jag att springa och fokusera på min kondition, därefter blev det mer av styrketräning och idag är jag speciellt förtjust i att kombinera styrketräning med gruppträning. Man får försöka att hitta nya utmaningar hela tiden. Man brukar tala om två olika sorters motivation, yttre och inre. Det är den yttre motivationen som är den som är lätt att hitta som exempelvis när man blir inspirerad av andra eller när man får tips av andra etc. Den inre motivationen är när drivet kommer inifrån. När man har ett mål och man låter ingenting på utsidan stå i ens väg. Det är denna typ av motivation ni måste hitta! Sätt ett stort kryss på rädslan att misslyckas och fokusera på viljan att lyckas. Jag får konstant frågan ”Vart får du all motivation ifrån?” och ovan har ni svaret. Min vilja är min motivation, alltså jag är min egna motivation. Jag gör jämförelser, vad har jag åstadkommit, hur mycket min kropp har förändrats under en period m.m. Det är inte ofta man ser skillnad i spegeln efter 1 vecka, och tråkigt nog finns det människor som ger upp direkt. Ni får inte ge upp! Bara för att ni inte ser någon skillnad när ni kollar er i spegeln betyder det inte att något i er kropp har förändrats. Därför uppmärksammar jag er att väga och mäta er så att ni har något att utgå ifrån, låt det sedan gå ca 2 veckor och sedan gör ni detta på nytt för att se ifall det blivit en skillnad. Jag har detsamma tankesätt på gymmet, springer jag 5 km på 30 minuter idag så sätter jag målet att klara det  25 minuter nästa gång. Det gäller att alltid sätta relevanta mål inom träningen och jag föredrar kortsiktiga mål exempel veckovis. Öka alltid era övningar (reps/set. Du är din största fiende, du är den som har makten att ge upp och på samma sätt har du makten till att lyckas. Allt handlar om viljan, du måste vilja detta 100 %. Du styr detta och låt aldrig någon påverka dig negativt.

// All people have goals in life and to reach them it requires that you have the will to succeed. The will is a motivation , a positive motivation that will lead you to the finish line. Without the proper motivation , you can to start anything , but you will eventually force yourself to fight and unfortunately it will not go all the way . Since that training today is a big topic and is used much more than it did a few years ago , we may have it as an example. Many people start exercising to get that dream body and not because it ‘s fun. That said , this is something about usually keeps about a week and finally we give up because you think it ‘s difficult to regularly get to the gym and do something you do not enjoy doing. Motivation according to me thus created along with the will and to do something you enjoy doing. There are many ways to train and here you have to try different types of training until you find someone you think is fun. I , for example, likes to vary and not do the same thing all the time. At the beginning of my so-called training trip , I loved to run and focus on my conditioning, then it became more of weight training and today I am especially fond of combining strength training with group exercise . You have to try to find new challenges all the time. There are two different motivations, external and internal . It is the external motivation that is the one that is easy to find , such as when you get inspired by others or when you get advice from other etc. The inner motivation is when the will comes inside. When you have a goal and you don’t let anything on the outside stay in tour way.  This is the kind of motivation you need to find ! Put a big X on the fear of failure and focus on the desire to succeed. I constantly get the question ” Where you get all the motivation come from? ” And above , you have the answer. My will is my motivation , that I am my own motivation. I make comparisons , what have I accomplished, how much my body has changed over a period etc. It’s not often you see a difference in the mirror after 1 week, and sadly there are people who give up right away. Don’t give up! Just because you do not see any difference when you check yourself in the mirror it does not mean that something in your body has changed. Therefore, I pay attention to you to weigh and measure you so that you have something to go on , then let it go for about 2 weeks and then you doing this again to see if there has been a difference. I have the same mindset in the gym , I run 5 km in 30 minutes today so I set the goal to make it 25 minutes next time. It’s important to always put relevant targets within the workout and I prefer short-term goals such as weekly . Always increase your exercises (reps / sets). You are your biggest enemy, you are the one who has the power to give up and in the same way you have the power to succeed. It’s All about the will, you have to want it 100%. You control this and never let anyone influence you negatively.

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Read More »

Perfect summer dresses

Perfect summer dresses

xxxx

1: HERE, 2:HERE, 3:HERE, 4:HERE, 5:HERE, 6:HERE

Våren är nästan här och det känns helt underbart att man snart kan lägga undan vinterjackan helt och hållet. Det är mindre än 2 månader kvar till sommarlovet och exakt två månader till min MIAMI resa, lycka! För alla er som tar examen, studenten eller har någon form av avslutning så kan jag tänka mig att ni är i full gång och letar efter den perfekta klänningen att bära. Därför tänkte jag att jag kan dela med mig av lite fint som jag har hittat :) Mina favoriter är nummer 5, 3 och 4, vilken är din?

//Spring is almost here and it feels wonderful to finally put the winter jacket away. It’s less than 2 months left until summer vacation and exactly two months to my MIAMI trip, happiness! For all of you who take the exam, the graduation or have some kind of closure I can imagine that you are in full swing and looking for the perfect dress to wear. Therefore I thought that I might share a couple of fine ones with you :) My favorites are numbers 5, 3, and 4, which is yours?

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Read More »

About me

About me

new_york_city_wallpaper_by_angelmaker666-d3boylj

Mitt val av yrke – Utgångspunkten i mitt val av utbildning kan riktas mot mitt tyckte för barn i allmänhet. Jag älskar barn och för er som inte vet så har jag en yngre bror som jag inte hade bytt ut mot allt guld i världen. Dessutom tycker jag att det är så himla kul att lära andra människor det jag kan, så med de två aspekterna hand i hand så har vi mitt svar av utbildning, lärare i grundskolan årskurs 4-6 i ämnena matematik, engelska, svenska samt SO.  Under min skolgång så har det inte alltid varit självklart att jag velat bli lärare när jag blir vuxen. Jag har bland annat velat bli advokat, flygvärdinna och sjukgymnast. Snart har hälften av min utbildning passerat och för varje dag som går så inser jag att jag har valt rätt yrke. Vid sidan om min skola så har jag inget jobb utan ägnar all tid åt att umgås med familj och vänner, träning och bloggen.

Intressen – Träning har alltid varit min största passion i livet.  Sedan barnsben har jag alltid haft ett intresse för handboll och fotboll. Jag har personligen spelat båda sporterna, handboll i cirka 5-6 år i ett lag och fotboll spelade jag i skolan och på fritiden men inte i ett lag på grund av vissa orsaker. I många år har jag varit en Barca supporter och följt deras fotboll men dock så har det minskat en hel del med åren. Som andra plats på min ”intresse” lista placeras resa. Det finns få saker som kan jämföra sig med när man sitter på flyget och är påväg utomlands. De resor som tar längre tid att flyga till som exempelvis N.Y (min favoritstad i världen) är de resor som jag känner lite extra för.  Jag försöker att resa så mycket jag kan men det är väldigt svårt när man studerar. Jag har alltså inte besökt så många ställen på grund av det men så fort jag har min examen i handen så är det dags att checka av min reselista.  Min dröm är att resa jorden runt samt bosätta mig lite överallt just för att utforska många olika delar av världen. Sedan har vi mode. Jag älskar att shoppa, ni vet den känslan när man köper en ny väska och behandlar den sedan som ett barn? Ja så känner jag när jag köper något som jag gillar extremt mycket. Att kombinera olika plagg tills man hitta något som sitter som en smäck, gillas starkt! Därefter avslutas det med en fotografering (älskar fina bilder och älskar att fotografera).

//My choice of profession – The starting point in my choice of training can be directed to my thought for children in general. I love children and for those of you who do not know , I have a younger brother that I wouldn’t trade for all the money in the world. I also think that it’s so much fun to teach other people what I can , so with these two aspects, you have my answer of education , teacher in elementary school grades 4-6 in the subjects of mathematics , English, Swedish and SE . During my schooling , it has not always been clear that I wanted to be a teacher when I grow up . I have, among other things, wanted to be a lawyer , flight attendant and a physiotherapist. Soon, half of my education has passed by and everyday that goes I realize that I made the right choise. In addition to my school, I have no job without devoting all my time to socialize with family and friends, train and blog.

Interests – Sport has always been my biggest passion in life. Since childhood I have always had an interest in handball and football. I have personally played both sports , handball for about 5-6 years in a team and football I played at school but not in a team.  For many years I’ve been a FC Barcelona supporter and have been following them but my interest has decreased the last years. As second place on my ” interest ” list is traveling. There are few things that can be compared to when you sit on the plane and are going abroad. The journeys that take longer to fly to such as N.Y ( my favorite city in the world) are the trips I feel a little extra for. I try to travel as much as I can but it’s very difficult when you are studying. So I have not visited so many places because of it but once I have my degree in my hand , it’s time to check off my travel list . My dream is to travel the world and live a little bit all over the place just to explore many different parts of the world. Then there is the fashion . I love to shop, you know that feeling when you buy a new bag and treat it then as a child ? Yes I feel that way when I buy something I like extremely . To combine different clothes until you find something that fits perfect! Then finish with a shoot ( love the nice pictures and love photographing ).

 

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Read More »

Yesterdays back workout at the gym

Yesterdays back workout at the gym

xd
BeFunky_null_3k.jpg

Tights: HERE, Sport bra: HERE, Top: HERE, Shoes: HERE, Gloves: HERE

Igår på gymmet kände jag för att träna ryggen med tanke på att det var ett tag sedan. Jag påbörjade passet med 20 minuter på crosstrainern (nivå 20-30, 190 kalorier) därefter körde jag 5 ryggövningar, 10 minuter powerwalking (nivå 8,5) och avslutade med att öva lite balans och sedan stretcha. Nedan har ni de fem ryggövningar jag körde. Sedan så vill jag dessutom tacka er som deltog på tävlingen! Ni har skrivit fina inlägg med mycket tips och ni har gett mig en hel del inspiration. Tyvärr så kan jag bara välja en vinnare, och det svider faktiskt eftersom att ni alla är så fina och om jag hade kunnat hade ni alla fått var sitt pris. Men jag har valt en vinnare och det är Sofia Emilsson, grattis! Eftersom att det var så många har jag redan kontaktat Fitnessguru för att starta en ny tävlings direkt, och denna gången kommer ni bara behöva skriva er email. Mer inför får ni inom några dagar, håll utkik ;) Tack igen, ni är bäst!!

// Yesterday at the gym I felt i wanted to train my back since it it was a while ago. I started the workout with 20 minutes on the crosstrainer (level 20-30, 190 calories) then I did 5 back exercises, 10 minutes power walking (level 8.5) and finished with practicing some balance and then stretch. Below you have the five back exercises I did. I would also like to thank those of you who participated in the contest! You have written beautiful posts with a lot of tips, and you’ve given me a lot of inspiration. Unfortunately, I can only choose one winner, and it hurts actually because you are all so lovely and if I could I would have given all of you a price. But I can’t so the winner is Sofia Emilsson, congratulations! Because there were so many that participated, I have already contacted Fitnessguru to start a new contest directly, and this time, you just have to write your email. I will tell you more info so stay turned ;) Thanks again, you guys are the best!

Dual pulley row (HERE) : 9,5 – 10 reps 3 set
Dual pulley pulldown (HERE) : 9,5 – 10 reps 3 set
Pulldown (HERE) : 15 – 20 reps 3 set
Sittande rodd (HERE) : 13,5 – 20 reps 3 set
Don’t know the name (HERE) : 15 kg weight in my hands  - 12 reps 3 set

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Read More »

Min resa – hur jag nådde mitt mål.

Min resa – hur jag nådde mitt mål.

srfer ers

Efter många om och men har jag bestämt mig för att visa er hur jag såg ut innan jag bestämde mig för att ta tag i träningen, och hur jag ser ut idag. Idag väger jag 54kg och vill gå upp till 56 (muskelmassa inte fett). Det handlar inte bara om hur man ser ut, jag kan väga 62 kg men se exakt ut som jag gör idag, notera det. Sedan barnsben har jag alltid haft ett stort intresse för sport, vissa sporter mer än andra. De sporter som står mig varmt om hjärtat är fotboll och handboll. Jag tränade fotboll och handboll i många år fram tills att mitt korsband gick av på en handbollsmatch. Jag minns denna dagen som igår, mina drömmar krossades och jag trodde aldrig att jag skulle kunna träna varken fotboll eller handboll igen. Efter operationen fick jag gå på rehab några veckor, men detta medförde ingenting positivt till mitt hopp eller min motivation. Så kort sagt, här förlorade jag träningen som jag en gång brann för.  Åren gick och jag tränade ingenting och åt precis vad jag ville. Sommaren 2012 vägde jag som mest och det var 62kg. För er som undrar är jag 168cm lång. Eftersom att jag är en person som älskar att bli fotad så tyckte jag det var oerhört jobbig att behöva ta 100 bikini bilder för att 1 ska bli bra. Denna sommaren ändrade mina tankar helt och hållet. Tanken av att ha sin drömkropp och kunna gå på stranden utan att skämmas eller något i den stilen, den tanken var obeskrivlig. Ta mig inte fel nu när jag skriver att jag vägde 62kg, jag var aldrig tjock, jag var enligt mig själv mullig och trivdes helt enkelt inte i min “nya” kropp. Alla är vi olika byggda och fettet på min kropp samlades på min mage och mina armar. När jag var yngre och tränade var jag väldigt smal och vältränad, därför kändes det inte bra i min nya kropp. Efter sommaren bestämde jag mig för att börja träna på riktigt och ta tag i kosten, vilket jag gjorde. Jag köpte ett gymkort och precis som många andra så kom jag till gymmet och såg ut som ett frågetecken. Jag tog mycket hjälp av internet,  läste om olika övningar som jag sedan började köra på gymmet. Jag testade många olika scheman tills jag lärde mig hur min kropp reagerar och vad som ger bästa effekt på min kropp. Vilka övningar som ger mest, vilken konditionsövning jag borde köra osv. Efter ca 2,5 månader hade jag gått ner till 52kg, alltså 10 kg. Jag tränade 5-6 gånger i veckan, ibland 2 gånger per dag. Varje pass kombinerade jag kondition och styrka. Jag fokuserade på crosstrainern som blev min favoritmaskin. Jag började alltid med crossen, trots att jag hatade den i början. Jag började med 30 minuter men efter några veckor kunde jag köra 1,5-2h på crossen, jag älskade det. Rekomenderar er som vill gå ner i vikt att köra medelnivå med alltid hög hastighet. Därefter körde jag 5 övningar av två olika muskelgrupper. Denna perioden fokuserade jag endast på mina ben/rumpa och min mage. Tränade andra muskeldelar väldigt sällan. Jag drack inget protein utan bara tabletterna “Tartarus” men även drycken “Celsius”. Kosten ändrades och alla kolhydrater exklusive från frukter, togs bort.  Jag åt fler måltider i mindre portioner. Jag började dricka svart kaffe utan mjölk och socker. Speciellt innan träningen. Jag drack mycket vatten med citron och åt mycket av frukt och grönsaker. Detta sättet hjälpte mig att gå ner i vikt. Jag hade hittat den perfekta träningen för min kropp och därefter skapade jag mina egna träningsscheman.  När jag sedan nått mitt mål var det dags att börja fokusera på annat, jag ville precis som jag vill idag reducera fettet och öka muskelmassan.  Sommaren 2013 nådde jag mitt mål. Och ni som tränar känner igen er när jag säger att så fort man når sitt mål skapas ett annat mål automatiskt och så är det hela tiden.  Efter ca 2 år av träning och hälsosam kost kan jag konstatera att jag aldrig mått bättre, jag brinner för träningen och det har blivit min vardag.  Ni måste tro på er själva och hitta viljan till 100%. Det räcker inte med att säga att ni ska ta tag i det, ni måste börja agera. Tiden går och när ni når ert mål, kommer ni ifrågasätta varför ni inte gjorde detta tidigare. Jag lovar er, med handen på hjärtat att det inte finns någonting i världen som kan beskriva hur bra man mår när man gått igenom den här resan. Det finns ingen människa som kan säga åt mig att jag inte kan göra något, för jag vet att jag kan. Om det är någonting jag har lärt mig så är det att INGENTING i världen är omöjligt, du måste tro på dig själv och ha viljan. 

// After many ifs and buts, I have decided to show you how I looked before I decided to start training and how I look today. Today I weigh 54kg and want to go up to 56 (muscle mass not fat). It’s not just about how you look, I can weigh 62 kg but to look exactly like I do today, noting it. Since childhood I have always had a big interest in sports, some sports more than others. The sports that are nearest to my heart is football and handball. I trained football and handball for many years until I injured my knee on a handball match. I remember this day like it was yesterday, my dreams were crushed and I never thought I would be able to train either football or handball again. After the surgery I had to go on rehab a few weeks, but this did not lead me to any positivity anyway. So in short, here I lost the training I once burned for. Years passed and I did not train and just ate what I wanted. In summer 2012, I weighed the most and it was 62kg. For those of you who are wondering, I am 168cm tall. I am a person who loves to be photographed so I thought it was incredibly annoying to have to take 100 bikini photos for one to be good. This summer changed my mind completely. The idea of having a dream body and be able to walk on the beach without shame or something like that, I wanted that. Do not take me wrong now as I write that I weighed 62kg, I was never fat,  thought I was a bit overweight at some parts and did not like it in my new body. We are all different built and the fat on my body gathered on my stomach and my arms. When I was younger and trained, I was very slim and fit and thats was the reason I did not feel good in my new body. After the summer, I decided to start training for real and change my diet, which I did. I bought a gym membership and just like many others I came to the gym and looked like a question mark. I took a lot of help of the internet, read about different exercises that I then tried on the gym. I tested many different schedules until I learned how my body reacts, and what gives the best effect on my body. What exercises that give the most, the condition of the exercise I should drive and so on. After about 2.5 months, I had lost to 52kg, thats 10 kg. I trained 5-6 times a week, sometimes 2 times a day. Each session I combined fitness and strength. I focused on the cross trainer who became my favorite machine. I always started with the cross trainer, even though I hated it at first.I started with 30 minutes but after a few weeks, I could run 1.5-2h on the cross trainer, I loved it. I recommend those of you who want to lose weight to run the agent level with always high speed. Then I did 5 exercises of two different muscle groups. This period, I focused only on my legs / butt and my stomach. I trained other muscle parts very rarely. I drank no protein but only the tablets “Tartarus” and also the drink “Celsius”. I changed my diet so I removed all carbohydrates excluding from fruits. I ate more meals in smaller portions. I started drinking black coffee without milk and sugar. Especially before the workout. I drank a lot of water with lemon and ate a lot of fruits and vegetables. This method helped me to lose weight. I had found the perfect workout for my body and then I created my own training schedules. When I reached my goal , it was time to start focusing on other things , I wanted exactly what I want today, to reduce fat and increase the muscle mass on my body. In the summer of 2013 , I reached my goal. And you who train recognize you when I say that as soon as you reach one goal, another goal is created automatically. After about 2 years of training and a healthy diet , I can say that I never felt better , I am passionate about training and it has become lifestyle. You have to believe in yourself and find the will to 100%. It is not enough to say that you should do it tomorrow, you need to start acting now . Time passes , and when you reach your goal , you are going to question why you did not do this earlier. I promise you , with hand on heart that there is nothing in the world that can describe how good you feel when going through this journey . There is no person who can tell me I can not do anything , because I know I can . If there is anything I have learned , it is that NOTHING in the world is impossible , you have to believe in yourself and have the will. 

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Read More »

Scroll To Top
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.