17:28 | November 11, 2014

ANSWERS: ROUND 1

Lifestyle

IMG_1526

Tips till nybörjare på gymmet? Har gymmat innan men kom aldrig in i det så det slutade med att jag inte gick dit alls. Visste inte vilka maskiner jag skulle till osv.. Så tips?? Vill bli mer fit. Kram!
Jag förstår, jag personligen var som ett frågetecken första gången jag klev in i gymmet och trivdes inte alls bland alla maskiner. Men mitt tips är att hitta saker som ger dig motivation och inspiration, skriv ner dina mål med träningen och sen kan du alltid börja med självständiga övningar. Observera hur andra utför övningarna och testa dig fram. Skapa ett träningsschema sp du har något att följa!

Kanske inte något alls du är up for alls, men jag har sjukt svårt att hitta tillbaka till gymmet och vill så gärna fokusera på att gå ner i vikt, vore så sjuuukt grymt om du kunde göra typ ett litet ”program” där du säger hur man ska träna, vad man ska äta, för att ordentligt komma ihåg och fettförbränna, tror det är mer än jag som vill smygstarta till beach 2015…. Tack för en asnajs blogg, blir alltid inspirerad av dina bilder, grymma träningstips (obviously inte tillräckligt inspirerad för att lyfta på arslet och ta mig till gymmet själv då….. haha!)
Jag tror att det är viktigt att tänka ett steg i taget, för tänker du att du ska börja träna jätte mycket och börja äta nyttigt så kan det resultera i att det blir för svårt/mycket i början. Mitt tips till dig är att kombinera styrketräning med kondition. Fokusera mycket på crosstrainern, låg nivå och hög hastighet i en längre period. Dela upp dina måltider så att du äter fler men mindre portioner om dagen. Ta bort skräpmat och håll dig till en fuskdag i veckan.

 Hej tänkte om du kunde göra ditt inlägg om just dej. Typ hur gammal är du varför börja du gymma, vad gillar du mer att göra, intressen?
Hej! Jag är 22 år gammal, haha känns konstigt att säga det. Jag blir faktiskt 23 nu i december. Jag har alltid varit en s.k sporttjej men råkade tyvärr ut för en olycka och mitt korsband gick av. Detta resulterade i några åt utan någon träning och dålig kost. Till slut kände jag för en förändring och påbörjade min träning som idag har blivit en del av min livsstil. Hm, intressen. Jag älskar att ju att fota och att bli fotad och dela med mig det till er här på bloggen. Utöver det så brinner jag för att resa, resa, resa. Det är typ det bästa som jag vet, efter träning.

 Vart kommer du ifrån? <3
Jag kommer ifrån Bosnien och Hercegovina. 

Om man ser dig på stan i Göteborg får man komma fram och säga hej? :)
Hur ser dina framtids planer/drömmar ut?
Vilka butiker shoppar du mest i? Love your style!
Jag tycker att det är jätte spännande och kul att få träffa er så absolut!! Jag har lärt mig att inte tänka så mycket på framtiden utan att ta en sak i taget och min första milstolpe just nu är att bli klar med skolan. Oj, det är lite olika skulle jag säga men Chicy.se är en favorit! Tack snälla, glädjer mig <3

Du brukar säga att du ökar reps på dina övningar för varje träning för att öka utmaningen. Kan du ge ett exempel på en övning och skriva hur den varierar med reps och set under en vecka elr tid?
Det är olika beroende på övningen. Men om vi tar sidoböjning med vikt som ett exempel. Det är en mag-övning och jag tränar mage 3 gånger i veckan. 1:a passet kanske blir 15kg viktplatta 20 reps 3 set på varje sida. 2: passet 20kg viktplatta 15 reps 3 set, 15kg viktplatta 10 reps 3 set på varje sida 3: passet 20 kg viktplatta 30 reps 3 set på varje sida

Kan du även ge tips på bra protein? Är de bra att ta som mellanmål mellan frukost och lunch och ev mellan lunch och middag?
Jag dricker protein till och från men de som jag tycker är bäst är de från Fitnessguru. Yess det tycker jag!

Hur mycket väger du/hur lång är du?
Kör du kondition varje gång du tränar?
Vad anser du om t.ex. cirkelpass eller att dela upp kondition med styrkan?
Just nu visar vågen på 52kg. Jag påbörjar alltid ett pass med kondition. Cirkelpass är faktiskt inget jag testat på ännu men det låter kul. Jag kombinerar alltid styrka med kondition, älskar att träna på det sättet!

Vad gick du för linje på gymnasiet?
Vad har du för tid när du springer 10km ute?
Hur långa brukar dina tränings pass på gymmet ofta vara?
Tränar du alltid med någon?
Hur lång är du?
Har du besökt Västerås någon gång?
På gymnasiet gick jag Handel och administrationsprogrammet, fråga mig inte varför för det har ingen koppling till det jag pluggar till idag haha. Oj, just nu vet jag inte men på löpbandet skulle jag säga mindre än en timme absolut. Hur länge jag tränar är olika beroende på vad det är jag ska träna men 1,5 h till 2h skulle jag säga. Jag tränar oftast ensam, annars med mami. Jag är 168cm lång. Nej det har jag faktiskt inte gjort 🙂

Hej Sendi!
1. Är du kroat från Bosnien eller tvärtom? Det låter bosniskt:)
2. Körde du bara kondition på gymmet när du gick ner 10 kg? Eller körde du på maskinerna med? Tacksam för svar!
Hej! Jag är ifrån Bosnien J Tycker du haha? Jag vet ej 😀 Jag har alltid kombinerat kondition med styrketräning!

Hur lång är du? Om man tränar och går ner i vikt kan det påverka längden på kroppen också?
Jag är 168 🙂 Nej det tror jag inte, men blir man smalare tycker jag personligen att man ser längre ut.

Hej! Som jag har uppfattat det äter du ungefär likadant nu som när du gick ner dina 10 kg, eller? Då är min fråga till dig, hur ofta ”unnar” du dig? Alltså har du cheatdays, eller cheatmeals en gång i veckan? En gång i månaden? Och jag vet inte om du har nämnt det, men åt du något sött under den perioden du gick ner eller åt du precis som det kostschemat som du har skrivit? 🙂
Tack för en bra blogg!
Yess, det stämmer absolut! Jag har oftast en fuskdag i veckan, ibland kan det bli två. Jag har alltid haft åtminstone en fuskdag! Hade nog aldrig klarat mig utan den haha. Tack själv för att du gillar den! 🙂

Hej! Jag ser ungefär ut som du gjorde innan du började träna och fick den kroppen du har nu. Grejen är den att jag äter väldigt nyttigt och tränar varje dag! Kan inte du berätta hur en typisk dag ser ut för dig gällande maten? Vad äter du innan träning och efter? Vad undviker du att äta osv, snälla berätta mer om dina mat vanor! Mvh Anna
Hej Anna 🙂 Eftersom jag är hungrig 2 sekunder efter att jag vaknat så äter jag alltid frukost innan jag tränar. Min frukost består i de flesta fallen av ägg i olika typer. 3-4 ägg och ett glas vatten. Därefter äter jag mellanmål exempelvis en smoothie. Lunchen blir kött/fisk/kyckling med antingen sallad eller grönsaker. Sen kommer ännu ett mellanmål, typ frukt. Middagen blir densamma som lunchen och avslutar  med ännu ett mellanmål, typ kvar med bär. Så, hoppas du fick en liten aning om hur det brukar se ut för mig i alla fall!

_______________________________________________

Tips for beginners at the gym? I have trained before but never got into it so it ended. I didn’t know which machines I should do. So any tip ?? Want to become more fit. Hug!
I understand, I personally was lika a question mark for the first time I stepped into the gym and didn’t feel comfortable among all the machines. But my advice is to find things that give you the motivation and inspiration, write down your goals with your workout and then you can always start with independent exercises. Observe how others use the machines and then try it. Create a workout schedule so that you have something to follow!

Maybe not anything you’re up for but I think is hard to find back to the gym and I also want to focus on losing weight, it would be so awesome if you could make a training schedule where you show how you train, what to eat…. Thanks for a really nice blog, I always get inspired by your pictures,  training tips (obviously not so much inspired to pick up the ass and take me to the gym by yourself … .. haha!)
I think it’s important to think one step at a time, you think you should start training really much and start eating healthy as it can result in that it becomes too difficult/very early. My advice to you is to combine strength training with cardio. Focusing on the cross trainer, low, and high speed for a long period. Divide your meals so that you eat more but smaller portions a day. Remove junk food and stick to one cheat day a week.

Hey figured if you could make your post about just you. Write how old are you, why you begin gyms, what do you like more to do, interests?
Hello! I am 22 years old, haha feels weird to say that. I’m actually 23 this December. I’ve always been a ‘sports girl but hurt my leg pretty bad in a accident. This resulted in unhealthy food and no training for a couple of years. In the end, I felt for a change and started my training which has become part of my lifestyle. Hm, interests. I love that the photographing and being photographed and sharing it with you here on the blog. In addition to that I am passionate about travel, travel, travel. It’s kind the best that I know, after exercise.

 Where are you from? <3
I come from Bosnia and Herzegovina.

If I see you in the town of Gothenburg, is it ok if I say hi? What are your future-plans/dreams like? What are the stores you shop at most? Love your style!
I think it’s really exciting and fun to meet you so YESS!! I have learned not to think too much about the future, but to take one thing at a time and my first milestone right now is to be done with school. Wow, that is a bit different, I would say, but Chicy.se is a favorite! Thank you, pleases me <3

You often say that you increase reps on your exercises for each workout to increase the challenge. Can you give an example of an exercise and write how it varies with the reps and sets for a week ELR time?
There are different depending on the exercise. But if we take the side bending with weight as an example. It is a ab exercise and I exercise stomach 3 times a week. First session might be 15kg weight plate 20 reps 3 sets on each side. 2: Pass 20kg weight plate 15 reps 3 sets, 15kg weight plate 10 reps 3 sets on each side 3: Passport 20 kg weight plate 30 reps 3 sets on each side

Can you also give tips on good protein? Are they good to take as a snack between breakfast and lunch, and possibly between lunch and dinner?
I drink protein sometimes but the ones I like best are those from Fitnessguru. Yess I think so!

How much do you weigh/how tall are you? Are you doing cardio every time you train? What do you think about  circle training or training cardio with strength?
Right now, the scale at 52kg. I always start a session with fitness. Circle Pass is actually nothing I tried on yet but it sounds fun. I always combine strength with fitness, love to train that way!

What did you go to in high school? What are your time when you run 10km outside? How long usually your training sessions at the gym often? Working out is always with someone? How tall are you? Have you visited Västeras sometime?
In high school I read Business and Administration, don’t ask me why because it has no connection to what I’m studying today haha. Oh, right now I don’t know but on the treadmill, I would say less than an hour absolute. How long I practice is different depending on what it is I’m going to train but 1.5 hours to 2 hours I’d say. I mostly workout alone, otherwise with my mom. I am 168cm tall. No I have not actually done 🙂

Sendi Hi! 1. Are you a Croat from Bosnia or vice versa? It sounds Bosnian 🙂 2. Did you only train cardio when you lost weight? Or did you also train on the machines? Grateful for answers!
Hello! I am from Bosnia J Do you haha? I do not know: D I’ve always combined fitness with strength training!

How tall are you? If you exercise and lose weight, do you think that it can affect the length of the body as well?
I am 168 🙂 No, I think not, but you become slimmer, I personally think that you look taller then.

Hello! As I understand it you eat about the same now as when you lost 10 kg, or? Then my question to you, how often do you have cheat days? And I don’t know if you’ve mentioned it, but did you eat something sweet during that period you lost weight?
Thanks for a great blog!
Yess, that’s right absolutely! I usually have one cheat day a week, sometimes there may be two. I have always had at least one cheat day! I wouldn’t have make it without it haha. Thanks, I’m glad you like it! 🙂

Hello! I look something like you did before you started training and got the body you have now. The thing is that I eat very healthy and exercise every day! Can’t you tell me what a typical day looks like for you regarding food? What do you eat before and after exercise? What do you avoid eating etc, please tell me more about your food habits! Sincerely Anna
Hey Anna 🙂 Since I’m hungry 2 seconds after I wake up, I always eat breakfast before I work out. My breakfast consists in most cases of eggs in different types. 3-4 eggs and a glass of water. Then I eat snack for example a smoothie. The lunch will be meat / fish / chicken with either salad or vegetables. Then comes yet another snack, like fruit. The dinner will be the same as lunch and ends with another snack such as mill with berries. So, hope you got a little idea how it usually looks for me anyway!

12:14 | November 10, 2014

Yummi

Lifestyle
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På frukostbordet i morse stod detta serverat, mums! Omelett med championer och lök tillsammans med lire vindruvor efteråt. Så lätt att tillaga och smakar underbart. Nu har jag suttit med mejlen ett tag och ska strax hoppa in till duschen för att sedan åka in till stan. Hoppas ni får en bra dag <3

At the breakfast table this morning, yum! Omelette with champions and onions along with lire grapes afterwards. So easy to prepare and tastes wonderful. Now I’ve been sitting with the e-mails for a while and will just take a shower and then go into town. Hope you have a good day <3

14:41 | November 9, 2014

Throwback to paradise

Lifestyle
IMG_4848 IMG_4949 IMG_1490 IMG_5375 IMG_5476 IMG_5518 IMG_5708 IMG_5715 IMG_5615 IMG_1704 IMG_6466 IMG_4762 IMG_1842 IMG_1854

Bildbomb från underbara Dubaiii!! Kommer definitivt åka tillbaka dit <3 Någon av er som varit där? Jag och K älskade det!

Photo bomb from wonderful Dubai !! Will definitely go back there <3 Any of you who have been there? Me and K loved it!

12:37 | November 8, 2014

HAIR ANGERED

Lifestyle
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jag är toknöjd med mitt nya hår!! Denna gången var det Lidija på hairangered som fixade det, så jävla d-u-k-t-i-g. Hon färgade utväxten och la in en lite varmare nyansering än vad jag brukar ha. Hon klippte även bort 5 cm av håret och jag trivs ju så bra i lite kortare hår. Dessutom så känns håret mycket tjockare, älskart! Fick med mig några nya produkter som ska reparera håret sjukt bra så återstår att se resultatet. Bästa frisörsalongen, går alltid därifrån NÖJD.

I’m so happy with my new hair!! This time it was Lidija on hair angered that fixed it, she’s so damn good. She colored the outgrowth and added a little warmer nuance than I usually have. She also cut off 5 inches of my hair and I really enjoy having shorter hair. In addition, the hair feels much thicker, love it! I also got myself  some new products that are supposed to repair my hair,  yet to see the results. Best hair salon, I always leave satisfied.

10:27 | November 5, 2014

WIN A WEEKEND TRIP TO ISTANBUL!!

Lifestyle
5.-Istanbul-skyline

God morgon! Jag måste berätta en rolig nyhet, nu kan även ni som INTE bor i Sverige vara med och vinna en resa till Istanbul!! Rösta på mig (Miami beach), skriv en bra motivering och så får vi se vem den lyckliga vinnaren blir. I vilket fall som helst så är ni helt underbara som väljer att rösta på mig <3!!

God morning! I must tell you a guys good news, now even you who DON’T  live in Sweden can participate and win a trip to Istanbul!! Vote for me (Miami beach), write a good justification, and then we’ll see who the lucky winner will be. In any case, you are absolutely wonderful for voting on me <3 !! Press on the bottom under!

rosta-knapp

10:48 | November 4, 2014

CHEAT DAYS

Lifestyle
IMG_5714 IMG_4951

Det vi alltid längtar efter, inte sant? haha. Jag har alltid en fusk dag i veckan, ibland 2, ibland ingen. Det kan bero på om jag är mindre/mer sugen än vanligt. MEN, jag tycker att det viktigaste är att äta med måtta! Jag skriver fusk dag istället för fusk måltid eftersom att en fusk dag för mig innebär oftast att jag lyxar till det både till maten och till efterrätten. Till maten brukar jag tillägga kolhydrater som potatis,pasta eller ibland ill och med Mcd mat. Till efterrätten blir det antingen choklad,glass eller chips. Jag brukar tänka en portion lixom, som ni ser ovan. Jag tycker inte att man ska jämföra med andra personer och lixom “ah men hon tog en extra glass, då gör jag också det” just för att vi tränar olika mycket och våra kroppar reagerar på olika sätt. Tänk på det. Hitta din balans och din gräns. Om du i detta fall känner för att äta lite onyttigare 1 gång i veckan, än att äta lite varje dag. Hur många cheat days har ni och hur ser dem ut?

What we always wait for, right? haha. I always have a cheat day a week, sometimes two, sometimes none. It depends on if I have less/more cravings than usual. BUT, I think the key is to eat in moderation! I write cheat day instead of cheat meal as a cheat day for me usually means I luxuries to both the food and the dessert. For food, I usually add carbs like potatoes or pasta or even sometimes Mcd food. For dessert, it will be either chocolate, chips or ice cream. I tend to think one portion, like you see on the pictures above. I don’t think we should compare with other people and think like “ah but she took an extra ice cream, I will also do it” just because we train different and our bodies react in different ways. Think about it. Find your balance and your limit. If you are in this case and feel like eating little less unhealthy 1 time a week. How many cheat days do you have and how do they look?

12:00 | November 1, 2014

GOALS

Lifestyle
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hej på er bästa läsare. Hur mår ni? Jag mår bra, riktigt bra faktiskt. Jag är tillbaka från Stockholm och måste berätta att jag har hämtat med mig så mycket inspiration och motivation från alla håll, vad gäller allt men mestadels träningen. I veckan ska jag sätta mig ner och skapa ett nytt hårt tränings- och kostschema till mig själv. Denna gången ligger all fokus på att bygga muskler. Tunga vikter, pyttelite kondition och få reps. Jag har gått ner två kilo och jag trivs inte alls så nu ska det kämpas ännu mer! Jag älskar att ha mål, it keeps me going så let’s do this!

Hello dear readers. How are you? I feel good, really good actually. I’m back from Stockholm and have to tell you that I have brought with me so much inspiration and motivation from all sides, in terms of everything but mostly training. This week I’ll sit down and create a new hard training and diet schedule for myself. This time it’s focus on building muscles. Heavy weights, a tiny bit of condition and not so many reps. I have lost two kg and I don’t feel comfortable at all so now I will fight for this! I love having goals, it keeps me going som let’s do this!

22:01 | October 31, 2014

ALPHApeel behandling

Lifestyle
Untitled

Här får ni se en av sakerna jag gjorde i Stockholm! Besökte Östermalms House of beauty och gjorde en ALPHApeel behandling. Det är faktiskt på tiden att jag börjar ta hand om min hud. Jag har alltid varit dålig när det gäller det och min hy blir bara värre och värre så detta är ett måste för mig nu. Hört mycket bra om just denna behandling så det återstår att se resultaten. Vill ni att jag visar för och efter bilder? Förresten, är det någon av er som gjort denna behandling? Ni kan i alla fall läsa om den HÄR. Jag kände mig riktigt fräsch när jag gick därifrån och ska snart planera in nästa besök. Tusen tack House of Beauty!

Here you see one of the things I did in Stockholm! I visited Östermalms House of beauty and made an APLHApeel treatment. It’s actually about time I start taking care of my skin. I’ve always been bad with it and my skin is getting worse and worse, so this is a must for me now. Heard very good about that particular treatment, and can’t wait for the results. Do you want me to show before and after pictures? By the way, is there any of you who have done this treatment? You can at least read about it HERE. I felt really fresh when I went away, and is soon to plan the next visit. Thanks House of Beauty!

15:00 | October 30, 2014

MODETTE TEAM

Lifestyle
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hej allesammans! Igår körde vi igång en kick-off med Modette teamet. Med tanke på att vi bloggare på Modette är ganska utspridda i Sverige + Norge så blir det kul att ordna sådana träffar där man får träffa alla och bara umgås. Det blev en hel del inspelningar, massa tjöt och skratt. Kvällen avslutades på Richie där det serverades god mat. En lyckad kväll med massa härliga människor måste jag säga. Idag väntar möten och event, får se om jag hinner knäppa några outfits bilder. Ha det så bra kära ni <3

Hello everyone! Yesterday had a kick-off with the Modette team. Since we bloggers on Modette are quite scattered in Sweden + Norway,  it is fun to arrange these kind of meetings where you get to meet everyone and just hang out. There was a lot of recordings, laughter and joy. The evening ended on Richie where it was served good food. A successful evening with lots of wonderful people, I must say. Today there are meetings and events on my list and I will see if I have time to snap a few pictures outfits. All the best my dear <3

10:05 | October 22, 2014

Q&A

Lifestyle

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miss my girl

Nu kör vi igång en frågestund, ösa på med alla sorts frågor ni kommer på fram tills jag säger stopp!
Now It’s time Q&A session, feel fre to ask what you want until I say stop

STOP