Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

17:28 | November 11, 2014

ANSWERS: ROUND 1

IMG_1526

Tips till nybörjare på gymmet? Har gymmat innan men kom aldrig in i det så det slutade med att jag inte gick dit alls. Visste inte vilka maskiner jag skulle till osv.. Så tips?? Vill bli mer fit. Kram!
Jag förstår, jag personligen var som ett frågetecken första gången jag klev in i gymmet och trivdes inte alls bland alla maskiner. Men mitt tips är att hitta saker som ger dig motivation och inspiration, skriv ner dina mål med träningen och sen kan du alltid börja med självständiga övningar. Observera hur andra utför övningarna och testa dig fram. Skapa ett träningsschema sp du har något att följa!

Kanske inte något alls du är up for alls, men jag har sjukt svårt att hitta tillbaka till gymmet och vill så gärna fokusera på att gå ner i vikt, vore så sjuuukt grymt om du kunde göra typ ett litet ”program” där du säger hur man ska träna, vad man ska äta, för att ordentligt komma ihåg och fettförbränna, tror det är mer än jag som vill smygstarta till beach 2015…. Tack för en asnajs blogg, blir alltid inspirerad av dina bilder, grymma träningstips (obviously inte tillräckligt inspirerad för att lyfta på arslet och ta mig till gymmet själv då….. haha!)
Jag tror att det är viktigt att tänka ett steg i taget, för tänker du att du ska börja träna jätte mycket och börja äta nyttigt så kan det resultera i att det blir för svårt/mycket i början. Mitt tips till dig är att kombinera styrketräning med kondition. Fokusera mycket på crosstrainern, låg nivå och hög hastighet i en längre period. Dela upp dina måltider så att du äter fler men mindre portioner om dagen. Ta bort skräpmat och håll dig till en fuskdag i veckan.

 Hej tänkte om du kunde göra ditt inlägg om just dej. Typ hur gammal är du varför börja du gymma, vad gillar du mer att göra, intressen?
Hej! Jag är 22 år gammal, haha känns konstigt att säga det. Jag blir faktiskt 23 nu i december. Jag har alltid varit en s.k sporttjej men råkade tyvärr ut för en olycka och mitt korsband gick av. Detta resulterade i några åt utan någon träning och dålig kost. Till slut kände jag för en förändring och påbörjade min träning som idag har blivit en del av min livsstil. Hm, intressen. Jag älskar att ju att fota och att bli fotad och dela med mig det till er här på bloggen. Utöver det så brinner jag för att resa, resa, resa. Det är typ det bästa som jag vet, efter träning.

 Vart kommer du ifrån? <3
Jag kommer ifrån Bosnien och Hercegovina. 

Om man ser dig på stan i Göteborg får man komma fram och säga hej? :)
Hur ser dina framtids planer/drömmar ut?
Vilka butiker shoppar du mest i? Love your style!
Jag tycker att det är jätte spännande och kul att få träffa er så absolut!! Jag har lärt mig att inte tänka så mycket på framtiden utan att ta en sak i taget och min första milstolpe just nu är att bli klar med skolan. Oj, det är lite olika skulle jag säga men Chicy.se är en favorit! Tack snälla, glädjer mig <3

Du brukar säga att du ökar reps på dina övningar för varje träning för att öka utmaningen. Kan du ge ett exempel på en övning och skriva hur den varierar med reps och set under en vecka elr tid?
Det är olika beroende på övningen. Men om vi tar sidoböjning med vikt som ett exempel. Det är en mag-övning och jag tränar mage 3 gånger i veckan. 1:a passet kanske blir 15kg viktplatta 20 reps 3 set på varje sida. 2: passet 20kg viktplatta 15 reps 3 set, 15kg viktplatta 10 reps 3 set på varje sida 3: passet 20 kg viktplatta 30 reps 3 set på varje sida

Kan du även ge tips på bra protein? Är de bra att ta som mellanmål mellan frukost och lunch och ev mellan lunch och middag?
Jag dricker protein till och från men de som jag tycker är bäst är de från Fitnessguru. Yess det tycker jag!

Hur mycket väger du/hur lång är du?
Kör du kondition varje gång du tränar?
Vad anser du om t.ex. cirkelpass eller att dela upp kondition med styrkan?
Just nu visar vågen på 52kg. Jag påbörjar alltid ett pass med kondition. Cirkelpass är faktiskt inget jag testat på ännu men det låter kul. Jag kombinerar alltid styrka med kondition, älskar att träna på det sättet!

Vad gick du för linje på gymnasiet?
Vad har du för tid när du springer 10km ute?
Hur långa brukar dina tränings pass på gymmet ofta vara?
Tränar du alltid med någon?
Hur lång är du?
Har du besökt Västerås någon gång?
På gymnasiet gick jag Handel och administrationsprogrammet, fråga mig inte varför för det har ingen koppling till det jag pluggar till idag haha. Oj, just nu vet jag inte men på löpbandet skulle jag säga mindre än en timme absolut. Hur länge jag tränar är olika beroende på vad det är jag ska träna men 1,5 h till 2h skulle jag säga. Jag tränar oftast ensam, annars med mami. Jag är 168cm lång. Nej det har jag faktiskt inte gjort 🙂

Hej Sendi!
1. Är du kroat från Bosnien eller tvärtom? Det låter bosniskt:)
2. Körde du bara kondition på gymmet när du gick ner 10 kg? Eller körde du på maskinerna med? Tacksam för svar!
Hej! Jag är ifrån Bosnien J Tycker du haha? Jag vet ej 😀 Jag har alltid kombinerat kondition med styrketräning!

Hur lång är du? Om man tränar och går ner i vikt kan det påverka längden på kroppen också?
Jag är 168 🙂 Nej det tror jag inte, men blir man smalare tycker jag personligen att man ser längre ut.

Hej! Som jag har uppfattat det äter du ungefär likadant nu som när du gick ner dina 10 kg, eller? Då är min fråga till dig, hur ofta ”unnar” du dig? Alltså har du cheatdays, eller cheatmeals en gång i veckan? En gång i månaden? Och jag vet inte om du har nämnt det, men åt du något sött under den perioden du gick ner eller åt du precis som det kostschemat som du har skrivit? 🙂
Tack för en bra blogg!
Yess, det stämmer absolut! Jag har oftast en fuskdag i veckan, ibland kan det bli två. Jag har alltid haft åtminstone en fuskdag! Hade nog aldrig klarat mig utan den haha. Tack själv för att du gillar den! 🙂

Hej! Jag ser ungefär ut som du gjorde innan du började träna och fick den kroppen du har nu. Grejen är den att jag äter väldigt nyttigt och tränar varje dag! Kan inte du berätta hur en typisk dag ser ut för dig gällande maten? Vad äter du innan träning och efter? Vad undviker du att äta osv, snälla berätta mer om dina mat vanor! Mvh Anna
Hej Anna 🙂 Eftersom jag är hungrig 2 sekunder efter att jag vaknat så äter jag alltid frukost innan jag tränar. Min frukost består i de flesta fallen av ägg i olika typer. 3-4 ägg och ett glas vatten. Därefter äter jag mellanmål exempelvis en smoothie. Lunchen blir kött/fisk/kyckling med antingen sallad eller grönsaker. Sen kommer ännu ett mellanmål, typ frukt. Middagen blir densamma som lunchen och avslutar  med ännu ett mellanmål, typ kvar med bär. Så, hoppas du fick en liten aning om hur det brukar se ut för mig i alla fall!

_______________________________________________

Tips for beginners at the gym? I have trained before but never got into it so it ended. I didn’t know which machines I should do. So any tip ?? Want to become more fit. Hug!
I understand, I personally was lika a question mark for the first time I stepped into the gym and didn’t feel comfortable among all the machines. But my advice is to find things that give you the motivation and inspiration, write down your goals with your workout and then you can always start with independent exercises. Observe how others use the machines and then try it. Create a workout schedule so that you have something to follow!

Maybe not anything you’re up for but I think is hard to find back to the gym and I also want to focus on losing weight, it would be so awesome if you could make a training schedule where you show how you train, what to eat…. Thanks for a really nice blog, I always get inspired by your pictures,  training tips (obviously not so much inspired to pick up the ass and take me to the gym by yourself … .. haha!)
I think it’s important to think one step at a time, you think you should start training really much and start eating healthy as it can result in that it becomes too difficult/very early. My advice to you is to combine strength training with cardio. Focusing on the cross trainer, low, and high speed for a long period. Divide your meals so that you eat more but smaller portions a day. Remove junk food and stick to one cheat day a week.

Hey figured if you could make your post about just you. Write how old are you, why you begin gyms, what do you like more to do, interests?
Hello! I am 22 years old, haha feels weird to say that. I’m actually 23 this December. I’ve always been a ‘sports girl but hurt my leg pretty bad in a accident. This resulted in unhealthy food and no training for a couple of years. In the end, I felt for a change and started my training which has become part of my lifestyle. Hm, interests. I love that the photographing and being photographed and sharing it with you here on the blog. In addition to that I am passionate about travel, travel, travel. It’s kind the best that I know, after exercise.

 Where are you from? <3
I come from Bosnia and Herzegovina.

If I see you in the town of Gothenburg, is it ok if I say hi? What are your future-plans/dreams like? What are the stores you shop at most? Love your style!
I think it’s really exciting and fun to meet you so YESS!! I have learned not to think too much about the future, but to take one thing at a time and my first milestone right now is to be done with school. Wow, that is a bit different, I would say, but Chicy.se is a favorite! Thank you, pleases me <3

You often say that you increase reps on your exercises for each workout to increase the challenge. Can you give an example of an exercise and write how it varies with the reps and sets for a week ELR time?
There are different depending on the exercise. But if we take the side bending with weight as an example. It is a ab exercise and I exercise stomach 3 times a week. First session might be 15kg weight plate 20 reps 3 sets on each side. 2: Pass 20kg weight plate 15 reps 3 sets, 15kg weight plate 10 reps 3 sets on each side 3: Passport 20 kg weight plate 30 reps 3 sets on each side

Can you also give tips on good protein? Are they good to take as a snack between breakfast and lunch, and possibly between lunch and dinner?
I drink protein sometimes but the ones I like best are those from Fitnessguru. Yess I think so!

How much do you weigh/how tall are you? Are you doing cardio every time you train? What do you think about  circle training or training cardio with strength?
Right now, the scale at 52kg. I always start a session with fitness. Circle Pass is actually nothing I tried on yet but it sounds fun. I always combine strength with fitness, love to train that way!

What did you go to in high school? What are your time when you run 10km outside? How long usually your training sessions at the gym often? Working out is always with someone? How tall are you? Have you visited Västeras sometime?
In high school I read Business and Administration, don’t ask me why because it has no connection to what I’m studying today haha. Oh, right now I don’t know but on the treadmill, I would say less than an hour absolute. How long I practice is different depending on what it is I’m going to train but 1.5 hours to 2 hours I’d say. I mostly workout alone, otherwise with my mom. I am 168cm tall. No I have not actually done 🙂

Sendi Hi! 1. Are you a Croat from Bosnia or vice versa? It sounds Bosnian 🙂 2. Did you only train cardio when you lost weight? Or did you also train on the machines? Grateful for answers!
Hello! I am from Bosnia J Do you haha? I do not know: D I’ve always combined fitness with strength training!

How tall are you? If you exercise and lose weight, do you think that it can affect the length of the body as well?
I am 168 🙂 No, I think not, but you become slimmer, I personally think that you look taller then.

Hello! As I understand it you eat about the same now as when you lost 10 kg, or? Then my question to you, how often do you have cheat days? And I don’t know if you’ve mentioned it, but did you eat something sweet during that period you lost weight?
Thanks for a great blog!
Yess, that’s right absolutely! I usually have one cheat day a week, sometimes there may be two. I have always had at least one cheat day! I wouldn’t have make it without it haha. Thanks, I’m glad you like it! 🙂

Hello! I look something like you did before you started training and got the body you have now. The thing is that I eat very healthy and exercise every day! Can’t you tell me what a typical day looks like for you regarding food? What do you eat before and after exercise? What do you avoid eating etc, please tell me more about your food habits! Sincerely Anna
Hey Anna 🙂 Since I’m hungry 2 seconds after I wake up, I always eat breakfast before I work out. My breakfast consists in most cases of eggs in different types. 3-4 eggs and a glass of water. Then I eat snack for example a smoothie. The lunch will be meat / fish / chicken with either salad or vegetables. Then comes yet another snack, like fruit. The dinner will be the same as lunch and ends with another snack such as mill with berries. So, hope you got a little idea how it usually looks for me anyway!


10 kommentarer10 kommentarer om “ANSWERS: ROUND 1”

  Va kul att äntligen få en bild av vem du är, har varit så nyfiken! Speciellt eftersom vi bor rätt nära varandra! Din blogg är verkligen en av mina stora favoriter! Hoppas alltid att du ska ha uppdaterat för det är alltid så fina bilder och man blir motiverad av att se din förvandling 😀

  Reply

  Google translator is sooooooo bad, it would be so nice, if you could do you next answer-post also in english, because I’m really interested in you 🙂

  Reply

  Do u may have pictures before you gained 10kg? Did you look like u look now?

  Reply

  Grym blogg! Du har verkligen inspirerat mig till att träna och leva sunt! Kika in på min blogg om du vill ha tips på nyttig mat/bakverk. Finns under kategorin mat och bak! Keep up the good work!
  / All the way from australia

  Reply

  Hej!
  Jag bara undrar en sak… Min idrottslärare har sagt att man INTE ska springa eller något sådant innan ett styrkepass eftersom att den styrketräningen du gör efter inte tar lika mycket och att det blir som en “förlängning” av din konditionsträning? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra… Kombinera med kondition eller inte??

  Reply

  Hej Evelina! Det kan jag hålla med om, att styrketräningen inte tar lika mycket. Jag körde på detta sättet för att gå ner snabbare i vikt. Vad vill du få ut av träningen? Du kan ju köra tvärtom, först styrketräning därefter kondition 🙂

  Reply

  Hej sendi!
  Jag har en fråga, hur kom du dit du är idag med kändisskapet? Att du har en halv miljon följare? 🙂 nyfiken!
  Kram

  Reply

  Hey Sendi! Thank you for your amazing blog.
  I wanna ask you:
  Do you live alone, like in a apartment? And do you considered moving together with K? And how do you make money etc. do you have a job? And last, do you ever talk to Saha N.? I started following you, the first time i saw you 2 on a picture together, for like almost 2-3 years ago 😀
  Hugs from Denmark

  Reply

  Hi Sendi! I just have to say that i’m kind of obsessed with Your blog and instagram. I’m not lying if i say that You are my number 1 motivation. Reading about Your journey and Your habits now, i can say that we have such many things in common! And for me, it is only a super good sign!! I’m from Estonia and my little(big) dream is to see You in real life – but at the moment, i just want to say that, Girl, You rock and keep going!!! 🙂

  Reply

  Lurer på hvor mye du tar i knebøy (squats) og i markløft (dead lifts)? Hvor mange sett og reps? Hvordan øker du her?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Jag accepterar villkoren som finns här